English|Español

Farven Orange

Beskrivelse af projektet


Other languages:       

 

Koncept, onsdag den 19. december 2007

 

Jens Galschiøt, tlf. 6618 4058, fax 6618 4158, info: www.aidoh.dk, mail: aidoh@aidoh.dk

 

Farven Orange

Kan Kina forbyde Farven Orange?

 

Formål: At bruge OL i Beijing2008 til visuelt at sætte fokus på Kinas overtrædelser af menneske­rettighederne. Og skabe et visuelt symbol på at ”vi godt ved, at der er noget galt med menneske­ret­tighederne i Kina”. Vi vil bruge og omdefinere ’farven orange’ til at være et symbol på menneskerettigheds krænkelser i Kina. Pga. den strenge censur vil det være nærmest umuligt for sportsfolk og tilskuere at slippe ind på stadion med tydelige udtryk i tekst eller billeder. Men farven orange vil ingen myn­dighed have held til at forbyde, heller ikke selv om det er tydeligt for enhver at den symboliserer en utilsløret anklage mod Kinas krænkelse af menneskerettighederne.

 

Lancering: Vi vil lancere projektet i begyndelsen af 2008. Vi vil sende ud til så brede kredse som muligt på flere forskellige sprog.

 

Baggrund: Kina er kendt som er land der udøver stor undertrykkelse af sin egen befolkning og af menneskerettighederne. Eksemplerne er utallige, fra annektering af Tibet til nedslagtning af deres egne studenter på Den Himmelske Freds Plads. En undertykkelse der pga. ekstrem knægtelse af ytringsfriheden er umulig at tale om i Kina.

Der er ingen tvivl om at Kina vil bruge afholdelsen af De Olympiske Lege 2008 til at forbedre sit image. Ved at gennemføre et perfekt og velfungerende OL2008 håber de på at promovere Kina som et godt velfungerende og moderne land. Nogle har sammenlignet afholdelsen af De Olympiske Lege i Beijing 2008 med OL i Berlin 1936, hvor Hitler netop brugte legene til at promovere Nazi-Tyskland som at fantastisk samfund hvor der var styr på tingene.

Meget har ændret sig siden, men for at hindre at Kina gentager succesen fra Berlin36 er det nødvendigt at alle bakker op om et fælles projekt der fortæller både Kina og de mange millioner tilskuere på TV og ved arrangementerne, at der til et moderne og velfungerende samfund hører selvbestemmelse og respekt for menneskerettighederne. En markering på selve De Olympiske Lege 2008 af at denne respekt ikke eksisterer i Kina.

Der er normalt streng kontrol med politiske og etiske ytringer i forbindelse med de Olympiske Lege. Og kontrollen bliver formentlig endnu strengere i Kina.

 

Olympiske Lege og politik: Det olympiske ideal går ud at samle menneskeheden og at undgå op­splitning pga. politiske og andre skel. Dette ideal er vi enige i. OL charteret siger at ”Ingen form for demonstration eller politisk, religiøs eller racemæssig propaganda er tilladt på de olympiske områder.”1, for at legene skal foregå på rent sportslige præmisser. Dette er vi også enige i. Men sammenblandingen med politik er allerede sket når OL komiteen vælger at placere legene i et land som Kina der er kendt for massive overtrædelser af menneskerettighederne. Derved får styret mulighed for, under dække af at legene skal være upolitiske, uimodsagt at promovere sig over for flere milliarder af TV tilskuere som et moderne og velfungerende samfund.

OL charteret nævner som fundamentale OL-principper ”respekten for universelle, fundamentale og etiske principper ” og ”at fremme oprettelsen af et fredeligt samfund, der er optaget af bevarelsen af den menneskelige værdighed”2. Og ingen kan vel med rimelighed påstå at det kinesiske styre lever op til disse idealer. Vi anser brugen af farven orange som et etisk og upolitisk udsagn der er i dyb samklang med den olympiske bevægelses fundamentale principper.

Derfor er det vigtigt og helt legitimt, at vi der mener at Kina ikke har respekt for det enkelte menne­ske står sammen og sender et signal til TV seerne i hele verden om at ”der er noget galt i Kina, og at vi ved det”. Kun på den måde kan man få et politisk afbalanceret OL2008, hvor sports-folkenes store præstationer ikke bliver udnyttet til politisk propaganda for et repressivt og diktatorisk styre.

 

Ide: Ideen er at omdefinere farven orange, så den i stedet for blot at være en farve også bliver til et symbol på krænkelser af menneskerettighederne i Kina. Vi vil opfordre alle der rejser til OL 2008 til synligt at bære et eller andet orange, en hat, kjole, skjorte, slips, kuglepen, kamerataske etc. for på den måde at signalere at der er noget galt med Kinas behandling af deres egen befolkning.

Vi vil samtidig opfordre andre udenfor OL stadionerne i både Kina og i resten af verden til at bruge den orange farve i dagene hvor OL kører, for at markere deres modstand imod Kinas krænkelser af menneskerettighederne.

Ved at omfortolke og bruge selve farven til symbolet på krænkelser sætter vi Kina skakmat. End ikke Kina kan forbyde ’farven orange’. Samtidig giver vi de tusindvis af sportsfolk, journalister, til­skuere og andre i Beijing 2008 en mulighed for at vise, at de er opmærksomme på at De Olympi­ske Lege afholdes i et land, hvor der sker krænkelser af de basale menneskerettigheder.

Vi forestiller os at 1000-vis af menneskerettigheds-organisationer, sportssammenslutninger, Tibet komiteer, miljøorganisationer, den kinesiske demokrati-bevægelse og andre der er interesseret i at påvirke udviklingen i Kina i positiv retning vil tage denne omfortolkning af orange til sig. At de in­korporerer farven orange i deres egne materialer omkring OL og Kina og opfordrer deres med­lemmer til at sprede ideen og selv finde på kreative måder at bruge orange på.

 

Kunstvinkel:  Det er den danske billedhugger Jens Galschiøt og hans kunstværksted www.AIDOH.dk (Art In Defence Of Humanism) der står bag projektet ’Farven Orange’. Galschiøt opfatter kunst som nonverbal kommunikation og bruger ofte sin kunst til at lave internationale kunsthappenings der sætter fokus på forsvaret for et humanistisk menneskesyn. Normalt bruger han skulpturer til sine kunstneriske manifestationer, men pga. de snævre grænser for ytringsfriheden ved OL 2008 har han valgt farven orange. Han finansierer selv sine kunst-eventer igennem salg af sine bronze-skulpturer til kunstsamlere og han er således fuldstændig uafhængig af politiske, økono­mi­ske og religiøse interesser.

Galschiøt udtaler om projektet: ”Der er i virkeligheden slet ikke tale om en kampagne i traditionel forstand. Eventen skal fungere som katalysator for en slags bølge eller følelse der går i selvsving og skyller hen over kloden. Den er langt mere beslægtet med poesi og kunst end egentlig politisk aktivisme. Det er en global historie som fortæller sig selv. Man kan sige at vi indleder en kamp med det totalitære styre om fortolkningen af virkeligheden.

Inden for meteorologien og fysikken opererer man med en ’sommerfugle-effekt’ der siger at verden er så kompleks og sammenhængende, at en sommerfugl der basker med vingerne i Kina vil kunne udløse en storm i Californien. Projektet Farven Orange kunne blive en sådan sommerfugl”, fortæller Jens Galschiøt og fortætter ”Jeg vil udfordre og teste grænserne for de strukturelle og kommunikationsmæssige muligheder som globaliseringen har frembragt.”

Projektet vil i kraft af sin dynamik fungere som det Joseph Beuys kaldte et ’Gesamtkunstwerk’. Grænserne mellem kunstner, kunstværk og beskuer er udvisket. Alle bliver en del af værket, om de vil det eller ej, enten i kraft af det de gør eller det de undlader at gøre. Mange vil bevidst støtte kampagnen ved at tage farven orange til sig. Andre som i forvejen går klædt i orange vil måske foretrække, eller føle sig tvunget til, at skifte til en anden farve. Hvad end de gør, vil udtrykket være markant. En uforudsigelig faktor er hvordan myndighederne (undertrykkerne) vil reagere. De vil meget let kunne bringe sig i en situation hvor de fremtræder ufrivilligt komisk.

 

Offentliggørelse: Det er en afgørende forudsætning for projektet at det lykkes at gøre det til en verdensomspændende event. Det er nødvendigt at alle journalister der kommenterer De Olympiske Lege ved at ’farven orange’ er symbolet på undertrykkelse i Kina.

Flertallet (måske 80%) af billetterne til OL er blevet solgt eller reserveret til kinesiske tilskuere. I et land som Kina kan det formodes at billetterne er solgt til regimets tro støtter. Der vil desuden være streng kontrol med disse tilskuere, så vi kan ikke forvente at ret mange af dem vil tilslutte sig kam­pagnen. De der vil manifestere sig med farven orange vil næsten udelukkende komme fra udlandet. Det betyder formentlig at man ikke vil kunne se et hav af orange tørklæder blandt tilskuerne, men man må lægge mærke de små diskrete signaler (som i ethvert andet diktatur). Alligevel skal vi også rette kampagnen mod kineserne, for det er vigtigt at netop de ved hvad den orange farve symboli­se­rer. Man kunne også forestille sig at nogle kinesere rundt omkrig i det enorme land vil bruge anled­ningen til at protestere imod systemet, ved at bære mange orange farver i perioden hvor der er OL i Kina.

Det skal være sådan at når TV panorerer over stadion eller ved nærbilleder af sportsfolk m.v. bliver der lagt mærke til om de har et eller andet orange på sig. Når sportsfolk og tilskuere ankommer til lufthavnene vil det blive kommenteret om de har orange tasker o.l. eller må­ske hvorfor de ikke har det. At opnå dette vil normalt kræve et 3-cifret millionbeløb i reklame­penge, og vi har kun ganske få tusinde. Så der er i sandhed tale om Davids kamp imod Goliat. Derfor kan denne event kun lyk­kes ved at alle gode kræfter forenes og tager ideen til sig og bruger den på et utal af kreative måder.

Hver enkelt definerer selv hvordan og i hvilke sammen­hænge orange bruges, dog skal man være opmærksom på at hvis man trykker tekst eller symboler på de orange genstande kan Kina afvise dem som politisk propaganda.

 

Websider: Internet-domænet ’TheColorOrange.net’ vil fungere som omdrejningspunkt og kataly­sa­tor for eventen. Her kan pressen og interesserede hente inspiration og forslag til hvordan man kreativt kan bruge orange i forbindelse med OL2008.

 

Det skal indeholde:

·        Lister over dem der støtter projektet og som vil bruge orange i forbindelse med OL. Man kan tilslutte sig direkte på websiden og der vil være henvisninger til websider der har brugt orange.

·        Der etableres en malingsliste over alle, der løbende vil have oplysninger om hvordan eventen skrider frem.

·        Siderne bruges også som nyhedsformidling til pressen omkring hvordan aktionen skrider frem og hvor man kan downloade fotos og baggrundsartikler om eventen.

 

Vi har lavet et katalog med links til internet-sider der debatterer, oplyser og arbejder for at forsvare menneskerettighederne i Kina:

http://www.aidoh.dk/China

 

Internettet: Vi vil rundsende opfordringerne igennem Jens Galschiøts netværk (Art In Defence Of Humanism) og dér opfordre fok til at sende det videre. Det skulle sikre at det kommer bredt ud. Disse lister indeholder 35.000 personer med tæt tilknytning til medier, aktivistmiljøer, ngo’er og kunst-aktiviteter over hele kloden. Derudover forventer vi, at også de tilknyttede organisationer og andre sender ud over deres netværk.

Vi opretter forskellige profiler, nyhedsgrupper, diskussionsforummer m.m. på nettet bl.a. facebook. I Second Life vil vi opfordre til at man bærer orange tørklæder m.m. i den uge hvor OL finder sted.

Vi kontakter bloggerne og beder dem om at sætte fokus på eventen.

 

Idéer til at bruge orange:

·        Papir/tryk: Oplysninger om OL2008 trykkes på orange papir. Ikke kun politiske erklæringer o.l. men også ganske almindelige huskelister til sportsfolk m.v. Man kunne forestille sig at aviserne trykte dele af oplysninger om OL med orange baggrundsfarve eller brugte et lille orange logo hver gang der var en artikel der omtalte hvem der havde vundet eller andet rent sportsligt.

·        E-mail: Alle opfordres til at anvende orange brevpapir, logoer o.l. i udsendte e-mails.

·        Tøj: Publikum, sportsfolk og andre deltagere i OL2008 tager noget orange på sig, f.eks. en kuffert, taske, hat, lommetørklæde, jakke, slips, øreringe, kameratasker, mobiltelefoner, kuglepenne etc.

·        Sportsfolkene bruger orange direkte inkorporeret i deres sportstøj, sports-rekvisitter, drikke­flasker, smykker m.v. Det vil nok skabe opmærksomhed og respekt når den første guld­vinder tager sit orange lommetørklæde op og tørrer sveden af panden midt på sejrsskamlen.

·        Ngo’er som f.eks. Amnesty international, Tibet- og Burma-komiteerne kunne stå i luft­hav­ne­ne eller kontakte sportsforeningerne og OL træningslejrene i deres respektive lande for at give dem et orange tørklæde eller andet som de vurderer, kunne skabe opmærksomhed.

·        Journalister kunne skrive deres notater med kuglepenne der er lavet af orange plastik.

 

 

Hvad kan almindelige mennesker gøre for at hjælpe med at omdefinere farven orange?

Det er vigtigt at give almindelige borgere, der ikke skal til OL nogle handlemuligheder for at støtte projektet, så de også laver deres egne udsagn omkring Kina, f.eks.

·        På internettet ved at sætte det orange logo der støtter projektet på deres hjemmesider, internet-profiler, m.v. eller ved at videresende pressemeddelelser og oplysninger dels om orange-projektet og dels om menneskerettighederne i Kina. Man kan skrive sig på listerne der støtter at der sættes fokus på Kina under OL.

·        Sportsklubber der lokalt afholder fælles OL-arrangementer inkorporerer orange i deres ud­tryk. Små ting som f. eks. at servere en orange velkomstdrink med en bemærkning om at det er for at det er for lige at sende en tanke til menneskerettighederne i Kina eller få den lokale Amnesty international afdeling e.l. til at komme og holde et kort oplæg om situa­tio­nen i Kina, inden man fokuserer på sportsbegivenhederne.

·        I tiden medens OL varer at bære en orange farve f. eks. med et eller andet udsagn der sætter fokus på menneskerettighederne i Kina.

 

Ambassadører: For at få projektet udbredt opfordres fremtrædende personligheder til at melde sig som ambassadører for projektet. Det kan være menneskerettighedsorganisationer, kinesiske dissidenter, prominente sportsfolk, fagforenings-folk, kulturpersonligheder m.v.

 

Grundlag: der udarbejdes et kort og bredt charter som disse personer og alle andre der melder sig til internetsidens støttekreds tilslutter sig og skriver under på og som også vil fungere som grundlag for hele projektet.

·        F.eks.: Vi kræver at Kina overholder menneskerettighederne. Bl.a. ved at tillade ytringsfri­hed, ret til at have faglige og politiske organisationer, ret til selvbestemmelse (Tibet) etc.

 

Symbolik i projektet Farven Orange:

·        Farven er inspireret af de burmesiske munke klædt i orange. Også blandt tibetanske munke er der mange som har farven i det mindste i en del af deres beklædning.

·        Den orange farve leder associationerne hen på fangedragterne fra Guantánamo.

·        Orange er en blanding rød og gul. Rød er i Kina symbolet på ild og gul er symbolet på jord. Disse to elementer ophæver hinanden som en slags yin/yang. Orange kan derfor også fortol­kes som en slags harmoni. Vi kræver at Kina får harmoni og balance i deres menneske­rettig­heds-regnskab.

·        I bogen ’The beginners guide to Colour Psycology’ beskrives oranges positive egenskaber som: glæde, passion, sensualitet, fysisk velvære, sikkerhed. Og negative egenskaber som: fattigdom, frustration, umodenhed.

 

 

 

Note 1:  Se den danske udgave af Det Olympiske Charter, s.42, kap. 61 ’Propaganda og reklamer’

Note 2:  Ibid., s.1, Grundlæggende principper, pkt.2 og 3

 

 


Back to:

Warning: opendir(/customers/thecolororange.net/thecolororange.net/httpd.www/files/): failed to open dir: No such file or directory in /customers/9/f/6/thecolororange.net/httpd.www/index.php on line 205


3435062
visits since Jan. 2008